Informační deska

Pozvánka na shromáždění vlastníků

Datum události: 

27.03.2018

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků domu Milady Horákové 861/74, Praha 7
svolává
na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

shromáždění společenství vlastníků

Termín: úterý 27. března 2018 v 19:30 hod.
Místo: sušárna v suterénu domu

Program:

1. Registrace
2. Zahájení, schválení programu
3. Odvolání výboru společenství vlastníků
4. Volba nového výboru
5. Různé a diskuse
6. Závěr

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů!!!

Pokud se nemůžete shromáždění zúčastnit, použijte, prosím, plnou moc, kterou zmocníte jiného vlastníka svým zastupováním na shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí podepsanou vlastníkem.

V Praze dne 4.března 2018
Výbor SV

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687